Wrocław Ogród Botaniczny

I’m taking you for a romantic walk in Wroclaw.

Wroclaw probably is the most romantic city in Poland. It is hardly surprising, since there are so many lovely places. Wroclaw reminds me some of European cities.

How can you resist falling in love wth this city? Channels – like Venice. Ship Cruise- like the Seine in Paris. Do you want more? Small substitute of Western Europe.

On the Odra river you can find many places where smaller and larger boats may dock. Some are flowing towards the zoo, the other (the smaller ones) towards the Old City. We have chosen Gucio moored in around the Market Hall and the Tumski Bridge.

 

Zabieram Was w romantyczny spacer po Wrocławiu.

Wrocław to podobno polskie miasto zakochanych. Trudno się dziwić, skoro jest tu tyle uroczych miejsc. Wrocław przypomina nie jedno europejskie miasto.

Jak można oprzeć się Miłości do tego miasta? Kanały – niczym Wenecja. Rejs statkiem – niczym po Sekwanie w Paryżu. Można chcieć czegoś więcej? Mała namiastka Europy Zachodniej.

Na Odrze można znaleźć wiele miejsc, gdzie cumują, mniejsze i większe statki. Niektóre płyną w stronę zoo, inne (te mniejsze) w stronę Starego Miasta. My wybraliśmy Gucia cumującego w okolicach Hali Targowej i Mostu Tumskiego.

Wrocław

The cruise lasted about 40 minutes and in such a beautiful day it was a great way to observe the city from a different side. Life on the river flowed slowly.

 

Rejs trwał około 40 minut i w tak piękny dzień był to wspaniały sposób na obserwację miasta z innej strony. Życie nad rzeką płynie leniwie.

Wrocław

Wroclaw

Showpiece is the „bridge of love”, which is the Tumski Bridge leading to the Cathedral Island.

 

Wizytówką jest „most miłości, a właściwie Most Tumski prowadzący do Ostrowa Tumskiego.

Wroclaw

Most Tumski

All bridge was in the padlock – the symbol of love. Some were stuck to each other. Some were hanged on bays or metal rods. Plenty of evidence of love. I wonder how many of those padlocks shouldn’t longer hang (it wasn’t the true love) and what happens with the keys thrown into the river.

 

Most calutki w kłódkach. Niektóre przyczepione do siebie nawzajem. Niektóre wiszące na przęsłach, metalowych prętach. Mnóstwo dowodów miłości. Jestem ciekawa ile tych kłódek nie powinno już wisieć i co się dzieje z kluczykami wrzuconymi do rzeki.

Wroclaw Most Tumski

Some padlocks are so sweet – looking at this in the heart shape or this one with the sweet badge with the bear. Every of it had the date and names of lovers.

Niektóre kłódki są słodkie – w kształcie serc, a także ze słodkimi blaszkami. Każda kłódka zawiera datę i imiona ukochanych.

Wrocław kłódki

If we go over the bridge, we want to take a walk after us well-known island – Ostrów Tumski.

Other, peaceful world.

 

Skoro przechodzimy przez most to wybieramy się na spacer po dobrze nam znanym Ostrowie Tumskim.

Inny, spokojny świat.

Wrocław Ostrów Tumski

Wrocław Ostrów Tumski

If I speaking of love, it would like to get married in this Cathedral. [If I can not get in the Cathedral of Florence]

Church charmed me completely. Ornaments, stained glass, architecture. Climate that I love.

 

Skoro mówimy o miłości, to właśnie w tej Archikatedrze chciałabym wziąć ślub. [Jeśli nie uda mi się w Katedrze we Florencji]

Kościół mnie całkowicie oczarował. Zdobienia, witraże, architektura. Klimat, jaki kocham.

Wrocław Ostrów Tumski

A wonderful, restful atmosphere. Beautiful architecture. And the within simply beautiful. [Unfortunately I can not show you the inside as it was held there … just married] Amazing place! One of my fav in Wrocław.

 

Cudowny, spokojny klimat. Piękna architektura. A w środku po prostu przepięknie. [Niestety nie mogę Wam pokazać wnętrza, gdyż właśnie odbywał się tam… właśnie ślub]

Wrocław Ostrów Tumski

Time for a walk through the the Botanical Garden, which is located near to the cathedral.

Huge, beautiful garden. With such a diversity of species, plants from Asia and America.

The beautiful and well maintained.

And this elf guarding the garden.

 

Czas na spacer po Ogrodzie Botanicznym, który znajduje się niemalże zaraz przy katedrze.

Ogromny, piękny ogród. Z taką różnorodnością gatunków, roślinnością z Azji i Ameryki.

Przepiękny i zadbany.

A to skrzat pilnujący ogrodu.

Wrocław Ogród Botaniczny

Wrocław Ogród Botaniczny

Walking paths of this garden was great fun, not only for people, who knows this plants [My grandmother would have loved] but also for those who love beautiful scenery. You can get lost in those alleys, getting to know more and more beautiful places.

In the middle of the garden there is a large lake next to it walkways, fountains and waterfalls.

 

Spacer uliczkami to ogromna frajda, nie tylko jeśli zna się na roślinach [Moja babcia byłaby zachwycona], ale również dla osób które kochają piękne roślinne krajobrazy. Można zgubić się w tych alejkach, poznając coraz to piękniejsze zakątki.

Na środku ogrodu znajduje się duże jezioro, a przy nim kładki, fontanny i wodospady.

Wrocław Ogród Botaniczny

Wrocław Ogród Botaniczny

If I live in Wroclaw, probably I would be here very often. It is impossible that in the middle of the city, you can find something beautiful, like this garden.

 

Gdybym mieszkała we Wrocławiu, prawdopodobnie przychodziłabym tu bardzo często. Niemożliwe, że w środku miasta można stworzyć coś tak pięknego.

Wrocław Ogród Botaniczny

Wrocław Ogród Botaniczny

After a long walk around the city and the garden – time for a romantic dinner at Madame Butterfly.

On the Więziennicza Street in the Italian Pavilion, adjacent dwarf is a restaurant with completely fusion cousine.

Poor dwarf, I want to know why he was locked.

 

Po długim spacerze zarówno po mieście, jak i po ogrodzie – czas na romantyczną kolację u Madame Butterfly.

Na ulicy Więzienniczej, w Pawilonie Włoskim, w sąsiedztwie krasnala znajduje się restauracja z całkowicie fushion kuchnią.

Biedny krasnal, ciekawe za co go zamknęli.krasnal

The restaurant, although seemingly does not look attractive – delights inside. Dark color, strong spot lighting. On the walls boards and magnificent images of geishas.

 

Restauracja, choć z pozoru nie wygląda – wewnątrz zachwyca. Ciemne barwy, mocne punktowe oświetlenie. Na ścianach deski oraz przepiękne obrazy gejsz.

Wroclaw Madame Butterfly

Madame Butterfly

From the huge card of sushi and another card fusion cuisine it is hard to pick something. Too many dishes we would have tasted.

 

Z ogromnej karty sushi oraz kolejnej karty kuchni fushion ciężko jest coś wybrać. Na zbyt dużo dań mamy ochotę.

Madame Butterfly

Repeatedly we change our minds, and finally with the waitresses decide on seafood tempura, served with three sauces – mango, sweet and sour and mayonnaise. It was our starter.

 

Kilkakrotnie zmieniamy zdanie, aż w końcu przy pomocy kelnerki decydujemy się na owoce morza w tempurze, podawane z 3 sosami – mango, słodko-kwaśnym i majonezowym.

Madame Butterfly

Madame Butterfly

And then sushi in a completely different version. On the plate sushi was a fabulously colorful.

 

A następnie sushi w całkiem innej odsłonie. Na talerzu jest bajecznie kolorowo.

Madame Buttefly

Madame Butterfly

The most interesting is Sushi in the Italian version – with Parma ham, Parmesan cheese, shrimp and sun-dried tomatoes. Believe me, it tasted amazing. Completely different and very Italian. I will do it in home for the party.

 

Najciekawsze to Sushi w wersji włoskiej – z szynką parmeńską, parmezanem, krewetką i suszonymi pomidorami. Uwierzcie mi, że smakowały niesamowicie. Kompletnie inaczej i bardzo po włosku. Zrobię takie w domu, na imprezę.

Madame Butterfly

The second sushi was with mango and eel. Brilliant combination! Quite different, but the flavors perfectly complements each other. Fresh, fruity – just wonderful!

 

Sushi z mango i węgorzem. Genialne połączenie! Zupełnie inne, ale smaki wzajemnie się idealnie komponują. Świeże, owocowe – po prostu cudowne!

Madame Butterfly

And finally the most ordinary sushi with shrimp tempura and salmon. Although he really does not that just simple. Delicious!

 

I na koniec najzwyklejsze sushi z krewetką w tempurze oraz łososiem. Choć tak na prawdę wcale nie takie najzwyklejsze. Pyszne!

Madame Butterfly

Madame Butterfly

I barely eat it all. Happy and tired we head towards the hotel, but the atmosphere burst into life market makes kidding forces and let ourselves drown in this climate.

But this already in the next post … 

 

Ledwo to wszystko zjadamy. Szczęśliwi i zmęczeni kierujemy się w stronę hotelu, ale klimat budzącego się do życia rynku sprawia, że nabieramy sił i damy się zatopić w ten klimat.

Ale o tym już w kolejnym wpisie…

 

If you do not want to miss another entry of Thief Of The Wolrd – necessarily like funpage on Facebook, or Instagram.

Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego wpisu Thief Of The Wolrd – koniecznie polubcie funpage na Facebooku, lub Instagramie.